• en
 • fr
 • de
 • it
 • es
 • bg
 • zh-hans
 • zh-hant
 • ru
 • pt-br
 • sv

”De bästa studierna har visat att homeopati inte fungerar”

Med ”de bästa studierna” menar folk vanligen omfattande systematiska granskningar, vilka analyserar resultatet från alla randomiserade kontrollerade studier (RCT) inom ett givet ämne.

Det har gjorts 6 sådana studier om homeopati:

 • Fem var positiva – visade att det fanns en viss evidens för en positiv effekt av homeopati utöver placebo, men att mer högkvalitativ forskning behövs för att nå definita slutsatser1,2,3,4,6

 • En var negativ och kom fram till att homeopati inte hade någon effekt utöver placebo:5

MerMindre

Originalslutsatser från de 6 systematiska granskningarna:

Kleijnen et al. 1991: ”I nuläget är evidensen från de kliniska studierna positiva men otillräckliga för att dra definita slutsatser då de flesta studierna har låg metodisk kvalitet samt då det inte är känt om det existerar någon jäv i publikationerna. Detta indikerar att det är ett legitimt fall för vidare utvärdering av homeopati, men enbart genom väl utförda studier.”1

Linde et al. 1997: ”Resultat av vår metaanalys är inte kompatibla med hypotesen att de kliniska effekterna av homeopati enbart är placebo. Men vi har funnit otillräckligt med evidens från dessa studier att homeopati tydligt är effektivt för något särskild kliniskt tillstånd. Mer forskning inom homeopati behövs förutsatt att den är rigorös och systematisk.”2

Linde et al. 1999: ”Vi drar slutsatsen att inom studiens ramar, så fanns det en tydlig evidens att studier av bättre metodisk kvalitet tenderade mot mindre positiva resultat.”3

Cucherat et al. 2000: ”Det finns en viss evidens att homeopatiska behandlingar är mer effektiva än placebo; men styrkan av denna evidens är låg på grund av att den metodiska kvaliteten på studierna är låg. Studier av hög metodisk kvalitet var med större sannolikhet negativa jämfört med dem som gjordes med lägre kvalitet. Mer högkvalitativa studier behövs för att bekräfta dessa resultat.”4

Shang et al. 2005: ”Partiskhet förekommer inom placebo-kontrollerade experiment både vad gäller homeopati och konventionell medicin. Med beaktande av denna partiskhet i analysen fanns det en svag evidens för en specifik effekt av homeopatiska läkemedel, men stark evidens för specifika effekter av konventionella interventioner. Detta fynd är kompatibelt med idén att de kliniska effekterna av homeopati är placeboeffekter.”5

Mathie et al. 2014: ”Mediciner förskrivna enligt individualiserad homeopati kan ha små, specifika effekter. Fynden är konsistenta med undergruppsdata tillgängligt i en tidigare ”global” systematisk genomgång. Den generellt låga- eller oklara kvaliteten av evidensen uppmanar till försiktighet i tolkningen av dessa fynd. Nya högkvalitattiva RCT studier är nödvändiga för att möjliggöra en avgörande tolkning.”6

Den negativa studien – känd som ”The Lancet Study” eller ‘Shang paper’ som publicerades 2005 – är fortfarande den enda studien som fastslagit att homeopati inte är mer än placeboeffekt.

Så, när människor säger, ”de bästa studierna har visat att det inte är bättre än placebo”, inser de sällan att de baserar detta på en enda studie som,
a) motsägs av fem andra studier
b) har mottagit bred kritik för att vara allvarligt bristfällig, och
c) nu är föråldrad och nu ersatts av studien från 2014 av Mathie et al.6

De senaste fynden av Mathie et al. 2014

Den senaste omfattande systematiska granskningen visade att, vid analys av enbart de randomiserade kontrollerade studierna med högst kvalitet, hade de homeopatiska medicinerna förskrivna under individualiserad behandling 1,5 – till 2,0 större sannolikhet att ha en fördelaktig effekt än placebo.6

MerMindre

Den felaktiga idén att högkvalitativa studier visar att homeopati inte fungerar verkar ha sitt ursprung i ett missförstånd av de trender som setts i två omfattande systematiska genomgångar (Linde 19972 och Shang 20055) som valde ut högkvalitativa studier.

Här är vad datan i dessa studier faktiskt visar oss:

”1997 identifierade Klaus Linde och medarbetare 89 kliniska studier som visade ett övergripande oddsförhållande på 2.45 till fördel av homeopati mot placebo. Det fanns en trend av mindre fördelar av studier med den högsta kvaliteten, men de 10 studierna med den högsta Jadad poängen visade fortfarande att homeopati hade en statistiskt signifikant effekt.” 7

Shang studie från 2005 hade som målsättning att jämföra kvaliteten av studier inom homeopati och konventionell medicin, genom att undersöka 110 liknande studier från vardera av de två disciplinerna. De graderade 21 av de homeopatiska studierna och 9 av de konventionella studierna att vara av ”högsta kvalitet”. Shangs team bestämde sig för att analysera enbart 8 av dessa högkvalitativa studier, vilka producerade det negativa resultatet att homeopati inte är bättre än placebo, men om man analyserar alla 21 av de högkvalitativa studier av homeopatin är resultaten positiva. Det pekar på en effekt utöver bara placebo.8 

Studien av Mathie et al. inkluderar 151 placebo-kontrollerade randomiserade studier –  41 fler än de som Shangs team identifierade 2005, men som skulle ha klarat inklusionskriterierna om de hade varit tillgängliga då.

Detta demonstrerar i vilken utsträckning den 10 år gamla Shang et al. studien, som nu enbart täcker 73% av de tillgängliga studierna, har blivit eftersatt.

Läs HRI:s korta sammanfattning av Mathie et al.:s studie eller lyssna till Robert Mathie när han presenterar sina fynd vid HRI konferensen i Rom 2015.

Om det finns 5 positiva studier och enbart 1 negativ studie, varför vägrar vissa människor att acceptera vad evidensen säger?

Problemet verkar vara grundat på en slags ”sannolikhets-fördom” d.v.s. de som sedan tidigare är övertygade om att homeopati omöjligt kan fungera, kommer att se resultaten på ett annat sätt än de som tror att homeopati kan fungera eller att det fungerar.

Så sent som 1991, angav författarna av den första av de större studierna detta mycket tydligt i sin studie:1

“Mängden av positiv evidens till och med bland de bästa studierna kom som en överraskning för oss. Baserat på denna evidens skulle vi vara redo att acceptera att homeopati kan vara effektivt, om bara verkningsmekanismen vore mer möjlig att förklara.”

ReferenserMindre

1. Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homeopathy. BMJ, 1991302: 960 | PubMed

2. Linde K, et al. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, 1997; 350: 834–843 | PubMed

3. Linde K, et al. Impact of study quality on outcome in placebo-controlled trials of homeopathy. Clin Epidemiol, 1999; 52: 631–636 | PubMed

4. Cucherat M, Haugh M C, Gooch M, Boissel J P. Evidence of clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. HMRAG. Homeopathic Medicines Research Advisory Group. J Clin Pharmacol, 2000; 56: 27–33 | PubMed

5. Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet, 2005; 366: 726–32 | PubMed

6. Mathie RT et al. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 2014; 3: 142
 | Full text

7. Hahn RG. Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data. Forsch Komplementmed, 2013;20:000–000 Published online: October 17, 2013 DOI: 10.1159/000355916 | PubMed

8. Lewith G, Professor of Health Research at Southampton University, Letter to the Editor, Positive Health, December 2008 | Full Text

Tillbaka till Homeopati FAQ

Best studies show it doesn't work_213243274

Share via
Copy link
Powered by Social Snap